Polski    English

Szanowni Państwo,

Dyrekcja Biblioteki Jagiellońskiej zaprasza uprzejmie na międzynarodową naukową konferencję pt. „Biblioteka Cyfrowa dziś a wyzwania jutra”, która adresowana jest do środowiska bibliotekarzy, naukowców, muzealników, archiwistów oraz użytkowników bibliotek cyfrowych.

Biblioteka Jagiellońska od 15 kwietnia 2010 r. realizuje 3-letni projekt „Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa”, który miał w szczególności na celu konserwację zachowawczą i archiwizację unikatowych zbiorów, zabezpieczenie zabytkowych zbiorów bibliotecznych przed kradzieżą i zniszczeniem, digitalizację zagrożonych zniszczeniem, unikatowych w skali kraju zbiorów i zbudowanie Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej, jako platformy udostępniania zbiorów bibliotecznych w postaci cyfrowej.

Konferencja promująca, ale i podsumowująca ten projekt, zogniskowana jest zatem wokół trzech głównych tematów:

 • obiekty oryginalne, w szczególności te należące do dziedzictwa narodowego (dobór, zabezpieczanie, konserwacja);
 • obiekty cyfrowe (tworzenie, formaty, jakość);
 • metadane (standaryzacja, przetwarzanie).

Języki konferencji: polski/angielski.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30.11.2012 r.

Zachęcam Państwa do nadsyłania propozycji wystąpień na konferencji związanych z takimi zagadnieniami jak:

 1. Obiekty oryginalne
  1. Zakres prac dotyczących zabezpieczania oryginałów, jak ratować oryginały?
  2. Czy oryginały kopii cyfrowych opublikowanych w bibliotece cyfrowej są nam potrzebne?
  3. Ewentualna konserwacja oryginału.
  4. Problem ponownego skanowania oryginału.
  5. Kwestia mikrofilmów.
 2. Obiekty cyfrowe
  1. Obiekt cyfrowy przyjazny dla czytelnika.
  2. Standardy obiektów cyfrowych.
  3. Dokument elektroniczny typu born digital.
  4. Tylko kopie cyfrowe czy także repozytoria naukowe?
 3. Metadane
  1. Sposoby wyszukiwania obiektu cyfrowego.
  2. Przetwarzanie danych.
  3. Wpływ OCR- u na przekształcanie danych w metadane.

Na abstrakty wystąpień oczekujemy do 30.11.2012 r. Prosimy przesyłać je w postaci plików PDF, na adres e-mail: projekty.bj@uj.edu.pl. Oczekiwana długość tekstu abstraktu to 1-3 stron.

Po przeanalizowaniu propozycji wystąpień, zostaną rozesłane informacje o akceptacji referatu.

Pełny tekst referatu i prezentacji należy nadesłać do 11.01.2013 r. Prosimy o przesyłanie referatów i prezentacji w postaci plików PDF na adres e-mail: projekty.bj@uj.edu.pl. Referaty i prezentacje zostaną umieszczone na nośnikach pendrive i rozdane uczestnikom konferencji, a po konferencji opublikowane na stronie Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej.

W trakcie konferencji na prezentację referatu w programie Power Point przewidziano nie więcej niż 15 min.

Konferencja odbędzie się w dniach 24-25 stycznia 2013 r. w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie, w sali konferencyjnej nowego gmachu, wejście od ulicy Oleandry 3. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Konferencji towarzyszyć będzie wystawa zatytułowana „Papier contra Cyfra”, czynna w sali wystawowej Biblioteki Jagiellońskiej od 21 stycznia do 1 lutego 2013 r.

Krystyna Sanetra
Wicedyrektor ds. zbiorów XIX-XXI w.
Koordynator projektu
Biblioteka Jagiellońska

Projekt Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007–2013, Priorytet XI. „Kultura i Dziedzictwo Kulturowe” Działanie 11.1. „Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym”.logo IIS logo UJ logo UE